RSS

Учење како да се учи-LEARNING TO LEARN

15 Јун

Младински проект “Учење како да се учи“ – 01-08 јуни 2016, Акчакоча, Турција

 

Јована Димушевска

Овој проект беше многу интересен за мене. Дознав нова точка на гледање за нашата употреба и зависност на модерната технологија но и нови методи на учење. Преку дискусии, КОЛЕКТИВНО напад, театар и драма, сликарството и многу повеќе игри и активности станав посвесна за тоа што ме опкружува и како учам. Можам да кажам дека уживав многу во текот на овој проект.

Мартин Милевски

Пркеу овој  проект се случи да биде добра можност да се истражуваат на ова тема  денес. Моето познавање на повеќе  начини  се прошири во познавањето на опасностите и можностите на смрт на се зависни од технологијата. Покрај активностите на оваа тема, многу од моето учење во формалното беше врз основа на запознавање на културата и јазикот на другите учесници од различни земји

Генерално, можам да кажам дека ми се допаѓа овој проект  и желба за многу други да се случи, каде што луѓето ќе се поврзете и да научат нешто повеќе.

Филип Јовановски

На овој проект  целите  што си ги поставив беше постигнато со сите работилници и дружење со луѓе од различни земји и религијата. Се подобри моето англиски и мојот речник и научив зборови на други јазици .

 

Стефан Јовановски

Проектот, што се одржа во Турција имаше влијание врз мене, начинот на кој јас можеби не сум обрнувал внимание . Тоа беше добар тим билдинг активности, што ми помогна многу за да се запознаеш со луѓе од другите групи. На овој проект се сретнав со многу големи луѓе.

Се надевам дека ќе има уште еден ваков проект во блиска иднина.

 

Ирена Ѓурчиновска

Овој проект  беше прекрасно искуство за мене. Активностите  беа  добро дизајнирани и прилагодени за младите луѓе. Стекнато знаење и искуство ќе го пренесам во мојата земја.. Се сретнавме со различни култури и традиции се стекнав со нови пријатели, вкусна и одлична храна, научив нови вештини и начини како да го поминам моето слободно време

Кристина Ставревска

Драго ми е што учествував во овој вид на проектот, каде што се сретнав со многу млади од други земји, поминав  преубаво време со нив, да се запознаам со нивниот начин на живот, култура.  Научив нови вештини  се подобри мојот  англиски јазик.  Ќе ми биде задоволство да се биде дел од ваков проект повторно.

Сашко Јованов

Беше одлична можност да се информираат  учесниците за многу нешта кои ги опкружуваат.  Во иднина сигурен сум дека ќе истражуваат и  учат колку што може повеќе

 

LEARNING TO LEARN (Youth Project 01-08.06.2016, Akcakoca, Turkey)

Jovana Dimushevska

This project was very interesting for me. I discovered a new point of view for our use and dependence on modern technology and new methods of learning. Through discussions, brainstorming, theater and drama, painting and many more games and activities became more aware of what surrounds me and I learn. I can say that I enjoyed a lot during this project.

Martin Milevski

 

This project happens to be a good opportunity to explore this topic today. My knowledge of ways to expand the knowledge of the dangers and possibilities of death are dependent on technology. Besides the activities on this topic, many of my formal learning was based on studying the culture and language of other participants from different countries.

Overall, I can say that I like this project and wish for many more to happen, where people connect and learn more.

Filip Jovanovski

The project goals I set for myself was achieved by all workshops and socializing with people from different countries and religion. Improve my English and my vocabulary and learned words in other languages.

Stefan Jovanovski

The project, which took place in Turkey had an impact on me, the way I might not be paying attention. It was a good team-building activities, which helped me a lot to know people from other groups. For this project I met many great people.

I hope there will be another such project in the near future.

Irena Gjurcinovska

This project was a wonderful experience for me. The activities were well designed and adapted for young people. Acquired knowledge and experience will convey in my country .. We met with different cultures and traditions gained new friends, delicious and great food, learned new skills and ways to spend my free time

Christina Stavrevska

I am glad that I participated in this kind of project where I met many young people from other countries, beautifully spent time with them, to introduce you to their way of life and culture. Learned new skills improve my English. I’d be happy to be part of such a project again.

Sasko Jovanov

It was a great opportunity to inform participants about the many things that surround them. In the future I’m sure you will explore and learn as much as possible

Advertisements
 
Напишете коментар

Posted by на Јуни 15, 2016 in млади

 

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: